Førerkort kl BE og B96

Vi har lang erfaring med opplæring innen bil og hengar så du kan vere sikker på ei trygg og solid opplæring. Ta kontakt på tlf: 70066393 eller send oss ein epost, så sett vi opp time til deg.

Bil (Klasse B)

Trinnvis opplæring

Opplæringa vert  gjennomført i 4 trinn. Måla for trinn 1-3 angir forutsetningane for å ha eit godt utbytte av undervisninga på det neste trinnet. Hovedmomenta i kvart trinn forutsett å bli vidareført i neste trinn. Det er kjøreferdigheitene som avgjer kvat trinn eleven befinner seg på. Måla for trinn 1-4 angir samlea den kompetansen som kreves for å bestå førerprøva i klasse B.

Trinn 1: Trafikalt grunnkurs

Gjennom opplæringa i trinn 1 skal du utvikle ein grunnleggande forståelse for kva kjøring med bil, moped, motorsykkel, traktor eller snøscooter innebære. Dette kurset skal gi deg grunnleggande forståelse for trafikk, og være utgangspunkt for vidare opplæring.

Alle må ha Trafikalt Grunnkurs for å øvelseskjøre privat eller ved ein kjøreskule. Aldersgrensa for å ta kurset er 15 år.
Unntak: Etter fylte 25 år treng du kun gyldig legitimasjon med bilde under øvelseskjøring. Før praktisk førerprøve må du ha gjennomført førstehjelpskurs. Trafikant i mørket må gjennomførast før førerprøva dersom du har førerprøve mellom 1. november – 15. mars.

Dette er krava for øvelseskjøring:
– Ledsagar må være fylt 25 år
– Ledsagar må ha hatt førerkort i gjeldande klasse i minimum 5 år sammenhengande.
– Ekstra innvendig speil.
– Raud «L» bak på bilen.  Raud «L» kan lastes ned her.
– Kjørebevis (trafikalt grunnkurs bevis) og legitimasjon.

Trinn 2: Kjøretøy og kjørekompetanse

Gjennom opplæringa på trinn 2 skal eleven tilegne seg kunnskap om bilen og bilkjøring. Eleven skal lære å mestre bilen reint kjøreteknisk, uten å måtte rette oppmerksomheita mot andre trafikantar.

Det er ikkje fastsatt eit ”minste” timetall for opplæring på dette trinnet.

Obligatorisk opplæring trinn 2

Trinn 2 vert avslutta med ei obligatorisk trinnvurdering. Eleven skal her vurdere seg sjølv for å sjå om tilstrekkelig kjørekompetanse er nådd for å fortsette på det neste trinnet. Læraren vil så kome med ein tilrådning i forhold til kva som blei prestert i timen.

Trinn 3: Trafikal kompetanse

Gjennom opplæringa i trinn 3,  skal eleven lære seg å beherske kjøring i variert trafikk. På trinn 3 er det læring av forbikjøring. Ved avslutning av trinn 3 skal elevens ferdigheiter være slik at kjøringa er tilnærma sjølvstendig, og klar for førerprøve. Det er ikkje fastsatt eit ”minste” timeantall for opplæringa på dette trinnet.

Obligatorisk opplæring trinn 3

Sikkerheitskurs på øvingsbane (glattkjøring) er obligatorisk for alle som skal ha førerkort i klasse B. Dette vert gjennomført mot slutten av opplæringa på trinn 3. Trinn 3 vert avslutta med ei obligatorisk trinnvurdering. Eleven skal her vurdere seg sjølv for å sjå om tilstrekkeleg kjørekompetanse er nådd for å fortsette på det neste trinnet. Læraren vil så komme med ei tilrådning i forhold til kvaa som ble prestert i timen.

Trinn 4: Avsluttende opplæring

Obligatorisk opplæring trinn 4

Sikkerheitskurs på veg er obligatorisk, og utgjer den avsluttande delen av opplæringan ved trafikkskulen.
Måla for sikkerheitskurs på veg er hovedsakleg rettet mot elevene sin risikoforståelse og trafikksystemet, slik som i trinn 1. Ein viktig forutsetning er at desse har vore utdjupa gjennom heile opplæringen, sjølv om desse tema vert vektlagde spesielt i starten og slutten av opplæringa. Hele trinn 4 er obligatorisk, og kurset inneheld 4 timar teori og 9 timar praktisk kjøring. Det meste av kjøringa her er sjølvstendig, og skjer på landeveg.

Her kan du lese om korleis Teoriprøve prøve vert gjennomført!

Tilhengar (Klasse B96 og BE)

Reglane kan virke kompliserte i forhold til kva hengar ein kan trekke med førerkort klasse B, B96 og når det kreves klasse BE.

Her er reglane:

Klasse B:
– Bil og hengar skal til saman ikkje overstiger 3500 kg

33Table V: Management Algorithm according to viagra pills include its nonpharmacologic nature, on demand use,.

. tillatt totalvekt.
– Unntak: du kan trekke hengar med maks tillatt totalvekt 750 kg i tillegg til bil med tillatt totalvekt på inntil 3500 kg.

Klasse B96
– Bil og hengar skal til saman ikkje overstige 4250 kg. tillatt totalvekt

Klasse BE:
– Du kan trekke alle tilhengarar med aktuell vekt opp til det bilen lovlig kan trekke. Her er det aktuell vekt som gjeld (eigenvekt + last).
– Bil og hengar skal til saman ikke overstige 7000 kg.tillatt totalvekt.

Opplæringan:

Opplæringa på B96 og BE er identisk. Velger du B96 trenger du ikkje å avlegge praktisk prøve ved Trafikkstasjonen.

LASTSIKRINGSKURS:

Obligatorisk opplæring:
Lastsikringskurset er felles for førerkort klasse B96, BE, D1E, DE og T. Det betyr at den som har gjennomført det, ikkje treng å ta opplæringa om igjen ved utvidelse til ein av dei nevnte klassene. Har du klasse C eller C1 trenger du ikkje lastsikringskurset. (gjelder ikkje for B96, her må du ha kurset uansett dersom du ikkje har gjennomført lastsikringskurs etter 2005 i ei anna klasse) Kurset er på 2 undervisningstimar og kan gjennomførast på trinn 2, 3 eller 4.

Trinn 1: Er dekka gjennom erverv av førerett i klasse B.

Trinn 2:Kjøretøy og kjørekompetanse.

Etter å ha gjennomført trinn 2 skal eleven ha det grunnlaget som er nødvendig for å ha godt utbytte av trafikal opplæring i trinn 3.
Eleven skal ha så god teknisk kjøreferdigheit at oppmerksomheita kan flyttast fra eige kjøretøy til trafikkbildet og samhandlinga med andre trafikantar. I tillegg skal eleven vurdere sin eigen ferdigheit i å bruke vogntoget og oppdage manglar ved vogntoget
.
Eleven skal kople til og fra tilhengaren, og utføre aktuell sikkerheitskontroll.
Vurdere plassbehov ved svinging, og kjøre i mot- og medbakkar.
Rygge rett bakover og i sving samt kjenne føreren sine ansvar og plikter i forbindelse med rygging.

Obligatorisk opplæring trinn 2
Trinn 2 vert avslutta med ei obligatorisk trinnvurdering. Eleven skal her vurdere seg sjølv for å sjå om tilstrekkelig kjørekompetanse er nådd for å fortsette på det neste trinnet. Læraren vil så komme med ei tilrådning i forhold til kva som ble prestert i timen.

Trinn 3: Trafikal opplæring.

Etter å ha gjennomført trinn 3 skal eleven ha det grunnlaget som er nødvendig for å ha godt utbytte av avsluttande opplæring i trinn 4.
Eleven skal kunne kjøre sikkert og sjølvstendig i variert trafikk. I tillegg skal eleven kunne vurdere sin eigen kompetanse til å kjøre bil med tilhengar.
Eleven skal ha systematisk og automatisert informasjonsinnhenting, ha tydelig, effektiv og sikker kjøretøybehandling. Eleven skal kunne gjøre ei sikker vurdering av snuplassar, snumåtar og bruk av medhjelpar. Eleven skal kjøre sjølvstendig i variert trafikkmiljø på en måte som gir god samhandling med andre trafikantar, og samtidig er økonomisk og miljøvennlig.

Obligatorisk opplæring trinn 3.
Trinn 3 vert avslutta med ei obligatorisk trinnvurdering. Eleven skal her vurdere seg sjølvfor å sjå om tilstrekkelig kjørekompetanse er nådd for å fortsette på det neste trinnet. Læraren vil så komme med ei tilrådning i forhold til kva som ble prestert i timen.

Trinn 4: Sikkerheitskurs på veg.

Eleven skal gjennom opplevelse og erfaring videreutvikle sin kompetanse til å opptre slik at ulykker unngås.
Eleven skal planlegge kjøreruta og forstå risikoen ved å kjøre personbil med tilhengar i ulike trafikkmiljø. Vidare skal eleven videreutvikle sin kompetanse, spesielt med tanke på oppfattelse av risikosituasjonar,  å bli forbikjørt, vurdering av snuplass, måten å snu på og økonomisk kjøring.
Eleven skal også kunne sette ord på eigne erfaringar og med bakgrunn i desse kunne vurdere si eiga kjøredyktigheit til å kjøre bil med tilhengar og muligheiter for forbetring.

Obligatoris opplæring trinn 4.
Sikkerhetskurs på veg er obligatorisk, og utgjer den avsluttande delen av opplæringen ved trafikkskulen.
Kurset er på 3 undervisningstimar. Kvar elev skal ha minst 2 timar praktisk øving. Resterande tid vert disponert til forventningar og mål, planlegging av kjørerute og oppsummering og refleksjon med medelevar i klasserom.

Her kan du lese om hvordan praktisk prøve blir gjennomført!